ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਓਫ Letter ਓਫ ਇੰਟੈਂਟ/ਅੱਲੋਕੇਸ਼ਨ

ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਓਫ Letter ਓਫ ਇੰਟੈਂਟ/ਅੱਲੋਕੇਸ਼ਨ

(ਆਕਾਰ: 1.7 ਐਮ.ਬੀ., ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ ,ਭਾਸ਼ਾ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)