ਕਨਵੀਨੈਂਸ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ / ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ