ਵਿਕਰੀ / ਤੌਹਫੇ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਵਿਕਰੀ / ਤੌਹਫੇ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

(ਆਕਾਰ: 1.7 ਐਮ.ਬੀ., ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)