ਐਕਟ

ਟਾਈਟਲ ਐਕਟ ਨੰਬਰ ਸਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ ਦਫ਼ਤਰ / ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਥਿਤੀ(ਲਾਗੂ/ ਸੋਧ/ ਠਹਿਰਿਆ/ ਬੇਅਸਰ) ਵੇਖੋ
ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 11 1995 11-Leg./95 26.05.1995   InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 426 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995   1995       InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 183 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ, 1995 13 1995       InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 168 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952   1952       InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 109 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਪੰਜਾਬ (ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2011 9 2011 13-Leg. / 2011 6.4.2011     ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 201 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)