ਨਿਯਮ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਟਾਈਟਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ ਦਫ਼ਤਰ / ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਥਿਤੀ(ਲਾਗੂ/ ਸੋਧ/ ਠਹਿਰਿਆ/ ਬੇਅਸਰ) ਵੇਖੋ
1. ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼, 1959 C-4574-69/III/4440 04.05.1959   InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 101 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
2. ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਜਨਰਲ) ਰੂਲਜ਼, 1995 GSR49/PA 11/95S 180/95 22.08.1995   InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 276 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
3. ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1995 GSR58/P.A. 14/95/S45/95 20.11.1995   InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 82 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
4. ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬਿਲਡਿੰਗ) ਨਿਯਮ, 1996 GSR48/PA11/95/S180/96 27.06.1997   InForce ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 345 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
5. ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮ, 2018 GSR43/PA11/1995/Ss43 and 180/2018 12.06.2018     ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 878 ਏ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)