ਸੁਝਾਅ

December 18, 2019
1 + 9 =
ਇਸ ਸਧਾਰਣ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕਰੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 + 3 ਲਈ, 4 ਦਰਜ ਕਰੋ.